právní ujednání

Vlastníkem a provozovatelem internetových stránek na doméně www.sansserif.cz (dále jen "Internetové stránky") je společnost Sans&Serif, v.o.s, se sídlem Na Pankráci 1291/101, 140 00 Praha 4, IČ 27613747, DIČ CZ27613747, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném u MS v Praze, sp. zn. A 55678.

Společnost Sans&Serif, v.o.s. je v souladu s ustanovením §12 a násl. zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Autorský zákon”), výlučným oprávněným z tzv. majetkových práv k Internetovým stránkám, zejména z práv Internetové stránky užít (dále jen „Provozovatel”). Jakékoliv užití Internetových stránek, jejich částí či prezentovaných autorských děl třetími osobami je možné pouze po předchozím písemném souhlasu Provozovatele uděleném ve smyslu příslušných ustanovení Autorského zákona. Bez tohoto souhlasu Provozovatele je možné Internetové stránky užít v souladu s ustanovením §30 Autorského zákona pouze pro osobní potřebu. Pokud mají zobrazované části Internetových stránek či realizované projekty povahu autorského díla, je tento obsah chráněn Autorským zákonem. Jakkékoli zneužití autorských práv společnosti Sans&Serif, v.o.s. je nepřípustné a jejich porušení bude řešeno v souladu s platnými právními normami.

Do technické podstaty či obsahu Internetových stránek je oprávněn zasahovat pouze Provozovatel, případně osoba k tomu Provozovatelem pověřená. Provozovatel má mj. výlučné právo rozhodovat o změně, odstranění či doplnění jakékoliv součásti Internetových stránek.

Provozovatel neručí za správnost a úplnost jakýchkoliv informací a dokumentů umístěných na Internetových stránkách; Provozovatel rovněž neručí za správnost jakýchkoliv informací a dokumentů zasílaných prostřednictvím elektronické pošty z domény sansserif.cz. Provozovatel provozuje svou podnikatelskou činnost ve vztahu k třetím osobám, tj. zejména dodává těmto osobám své produkty a služby, výlučně na základě písemných smluv uzavřených s těmito osobami nebo na základě písemných objednávek těchto osob. Z užití Internetových stránek třetími osobami nevznikají Provozovateli žádné zá vazky a třetí osoby se nemohou vůči Provozovateli dovolávat jakýchkoliv informací a dokumentů umístěných na Internetových stránkách.

Provozovatel dále neručí za správnost a úplnost jakýchkoliv informací a dokumentů umístěných na internetových stránkách třetích osob, které lze navštívit prostřednictvím Internetových stránek na základě přesměrování (prolinku). Příslušné odkazy na tyto internetové stránky jsou řádně označeny.

Podmínky užívání internetových stránek sansserif.cz je oprávněn měnit či doplňovat pouze Provozovatel a jsou platné a účinné ke dni 1. ledna 2010.